Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri

Çevre izni;Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni, çevre lisansı; Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade etmekte olup,Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı (E-İzin) uygulaması 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile resmiyet kazanmıştır.
“Çevre İzni” veya “Çevre İzin ve Lisansı” Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 kapsamında olan tesis ve faaliyetler için alınmalıdır.
Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun ilk adımı olarak Geçici faaliyet Belgesi başvurusu yapılır.
Geçici Faaliyet Belgesinin alınması aşamasında
• Ortak belgelerin tamamlanması,
• Yetkili makamlardan uygunluk / kapsam dışı yazılarının alınması,
• Acil Durum/Müdahale Planlarının hazırlanması,
• İş Akım Şeması ve Proses Özetinin istenilen formatta hazırlanması,
• Tesis bilgilerinin elektronik ortama kaydedilmesi,
• Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusunun yapılması.
İşlemlerini yapmaktayız.

Yetkili makam tarafından başvurunun uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur.
Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması aşamasında gerekli ölçüm ve analizlerin (emisyon, atıksu analizi, gürültü ölçümleri vb.) yetkilendirilmiş laboratuarlara yaptırılması ve raporlanması, Teknik Uygunluk Raporunun hazırlanması/hazırlatılması, Teknik Bilgiler Listelerinin oluşturulması işlemleri gerçekleştirilir.

İzin Konuları
• Emisyon İzni
• Gürültü Kontrolü İzni
• Atık Su Deşarjı İzni
• Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
• Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisans Konuları
• Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
• Ara Depolama Lisansı
• İşletme Lisansı
• Arındırma Lisansı

Teklif talebiniz için tıklayınız…