ÇED Raporlarının Hazırlanması

Çed Raporu Hazırlama Hizmeti

ÇED Raporları, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan “Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.” hükmüne dayanılarak hazırlanan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ÇED Yönetmeliği kapsamında ve Yönetmeliğin Ek-1 listesinde belirtilen tesis ve faaliyetler için hazırlanmaktadır.

ÇED Raporları, gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevreye olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla yürütülen multidisipliner bir çalışmanın ürünüdür.

Tüm bu çalışmaların neticesinde, hazırlanan ÇED Raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da görev aldığı bir komisyon tarafından incelenip değerlendirilmesinin ardından projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığı saptanarak planlanan yatırımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verilmektedir.

Teklif talebiniz için tıklayınız…