ÇED İzleme Kontrol Hizmetleri

ÇED İzleme Kontrol Hizmeti

17 Aralık 2009 tarih ve 27436 sayılı Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Maddesinin (4.) bendi “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerle ilgili proje sahibi, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına gidilerek, yerinde izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş projelerin başlangıç ve inşaat döneminde çevresel izleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu çevresel izlemenin amacı, taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol etmektir.  Bu doğrultuda proje ile ilgili olarak Nihai karar aşamasında proje sahipleri ile İzleme Raporlarının hazırlanmasına dair sözleşme yapılması gerekmektedir. Faaliyet sahibi bu aşamada yeterlik belgesine sahip herhangi bir firma ile sözleşme yapma yetkisine sahiptir. İzleme-kontrol periyotları inceleme değerlendirme komisyonu toplantısında belirlenmekte olup hazırlanması gereken izleme-kontrol raporlarının sayısı buna göre değişiklik göstermektedir. Çevresel izleme-kontrol çalışmaları ÇED sürecinde Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmaktadır.

ÇED İzleme-Kontrol hizmetleri verilirken yatırımın inşaata başlayana kadar olan bütün yasal süreç (imar planları, mülkiyet izinleri, yapı ruhsatları, teşvik vb.) izlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verilmektedir.

İnşaat aşamasında ise işletmeye geçilene kadar inceleme-değerlendirme komisyonunun belirlediği periyotlarda ÇED Raporunda verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, mevzuatlara uygun olarak çalışılıp çalışılmadığı kontrol edilmektedir. Faaliyetler sırasında açığa çıkacak olan katı, sıvı, tehlikeli vb. atıkların mevzuat hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmekte ve gerekli önerilerde bulunulmaktadır. İnşaat aşamasında oluşabilecek kirleticilerin (emisyon, gürültü) Çevre Mevzuatında öngörülen limit değerlerin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrolü yapılmakta ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Çevresel izleme çalışmaları, gerek yüksek miktarlarda idari para cezalarına neden olan Çevre Mevzuatına uyulup uyulmadığının kontrolü ve gerekse atıklar, gürültü, emisyon vb. çevresel konularda olabilecek şikâyetlere çözüm niteliği taşıması açısından Yatırımcı için önemli bir savunma mekanizmasıdır.

Teklif talebiniz için tıklayınız…