Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Projelerin Hazırlanması

Atıkların Düzenli Depolanmasına  İlişkin Projelerin Hazırlanması

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
• Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında;

Maden atıklarının, cevher zenginleştirme tesisi atıklarının, termik santral küllerinin, sanayi kaynaklı tehlikeli, tehlikesiz ve inert atıkların, tıbbi atıkların, belediye atıklarının depolanması amacıyla düzenli depolama sahalarının tasarımı, uygulama projelerinin hazırlanması ve çevre ve şehircilik bakanlığına onaylatılması işlemleri her biri konusunda uzman, çevre mühendisi, harita mühendisi, inşaat mühendisi, jeoloji yüksek mühendisi, hidrojeoloji mühendisi, ziraat yüksek mühendisi, makina mühendisi, kimya mühendisi, biyolog ve arcgıs uzmanından oluşan deneyimli ekibimiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında;

o-Sondaj çalışmaları ve jeolojik-jeoteknik etüt yapılması
o-Sahadan alınan numunelerin laboratuar analizlerinin ve permeabilite testlerinin yapılması,
o-Hâlihazır harita alımının yapılması,
o-Sahanın topoğrafik yapısı ve atığın özelliklerine göre depolama sahası tasarımlarının yapılması,
o-Sedde yük hesaplarının ve duraylılık analizlerinin yapılması,
o-Drenaj sisteminden toplanacak suyun miktarı,
o-Drenaj sisteminin özelliklerinin belirlenmesi,
o- Taşkın önlemleri.
o- Depo tabanında sızmalara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi (kil, jeomembran vb.)
o- Öngörülen sızdırmazlık sisteminin özellikleri ve kesiti gösterilecektir, zemin sızdırmazlığının sağlanması için yapılacak işlemler ve kontrol yöntemleri ve alınacak önlemler,
o- Depolama alanına ait her bir hücre için üst örtü ve zemin suyu drenaj tabakası plan ve kesit bilgileri, üst yüzey geçirimsizlik tabakasının teşkili,
o- Kullanılacak olan geçirimsiz tabakanın teknik özellikleri, nereden ve nasıl temin edileceği (Standartlar doğrultusunda membran uygulaması niyet mektubunun oluşturulması)
o- Sızıntı suyu toplama havuzunun toplama karakteristiği, arıtılma şekli, arıtma sonucu ulaşılacak değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, tesiste oluşacak sızıntı suyu ile ilgili değerlendirmenin şiddetli yağış analizlerine göre yapılması, Depo alanı yüzey drenaj suları ve sızıntı sularının kontrolü ve kirlilik unsuru içermesi durumunda izlenecek yolun belirlenmesi,
o- Gözlem kuyularının yerleri ve koordinatları genel durum planı üzerinde gösterilecektir.  (en az üç adet)
o- Avan projelerinin hazırlanması,
o- Uygulama projelerinin hazırlanması,
o- İşletme planlarının hazırlanması,
o- İyileştirme planlarının hazırlanması,
o- Rehabilitasyon ve kapatma planlarının hazırlanması,
o- İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve onayların alınması,

Teklif talebiniz için tıklayınız…